Wet elektronische uitwisseling medische gegevens aanvaard

De Eerste Kamer heeft op 4 oktober 2016 ingestemd met een wetsvoorstel over de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners.

Na inwerkingtreding van de wet hebben zorgaanbieders nog 3 jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen voldoen aan deze nieuwe wet.

De wet stelt eisen aan de beveiliging van medische gegevens en bevordert de privacy van patiënten.

Deze wet regelt nu dat iedereen zelf mag bepalen met welke zorgverleners zijn of haar dossier elektronisch mag worden uitgewisseld en ook welke informatie wel en niet mag worden gedeeld. Daarnaast geeft de wet aan de patiënt het recht om zijn of haar dossier elektronisch in te zien of er een afschrift van te ontvangen. Ook moet de patiënt kunnen zien wie zijn of haar dossier heeft bekeken.

Een patiënt is niet verplicht toestemming te geven om zijn of haar medische gegevens elektronisch beschikbaar te laten stellen aan andere zorgverleners.

Geen toegang voor bedrijfsartsen of zorgverzekeraars

De wet verbiedt zorgverzekeraars en bedrijfsartsen om in elektronische uitwisselingssystemen te kijken. Alleen zorgaanbieders met wie de patiënt een behandelrelatie heeft, of aan wie hij of zij toestemming heeft gegeven kunnen de gegevens inzien. De wet voorziet in een hoge boete voor zorgverzekeraars die toch misbruik maken.

Voor verdere details en moties zie de website van de Eerste Kamer https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33509_clientenrechten_bij#p0