Verplichte toegankelijkheid websites en apps van de overheid

Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (hierna: Besluit) in werking getreden. Het Besluit implementeert de Europese richtlijn webtoegankelijkheid overheidsinstanties en wordt op termijn vervangen door de voorgenomen Wet digitale overheid.

Het Besluit verplicht bepaalde overheidsinstanties om te zorgen voor betere toegankelijkheid van hun websites en apps voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden en slechthorenden. Toegankelijkheid betekent dat de websites en apps aan vier elementen moeten voldoen: waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid. Doel hiervan is dat betere toegang wordt verkregen tot de digitale informatie en diensten van bepaalde overheidsinstanties, zodat zowel mensen met als zonder een beperking en dus ook ouderen, op gelijke basis kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De bovenstaande vier elementen zijn uitgewerkt in de Europese standaard EN 301 549. Deze standaard is een verzameling van de technische eisen waaraan de websites en apps van de betreffende overheidsinstanties moeten voldoen. Voorbeelden zijn de mogelijkheid tot het vergroten van tekst, het aanbieden van tekstalternatieven (o.a. symbolen en afbeeldingen), ondertiteling voor doven en slechthorenden voor audiocontent en audiodescriptie voor videocontent. Daarnaast moeten de betreffende overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring op hun website of in hun app plaatsen. Daarin moeten zij aangeven welke maatregelen zijn of worden genomen om de website of app toegankelijk te maken.

Verwacht wordt dat de gevolgen van het Besluit beperkt zullen zijn voor de websites van overheidsinstanties. Voor websites is toepassing van de Europese standaard EN 301 549 en plaatsing van een toegankelijkheidsverklaring namelijk al neergelegd in de huidige beleidsregels. Op grond van het Besluit wordt dit echter verplicht. Bovendien geldt deze verplichting op grond van het Besluit nu ook voor de apps van overheidsinstanties.

De overheidsinstanties die door het Besluit worden geraakt, krijgen gelegenheid om zich op de verplichtingen uit het Besluit voor te bereiden. Websites die gepubliceerd zijn vanaf 23 december 2018 moeten het Besluit met ingang van 23 september 2019 toepassen. Voor websites die gepubliceerd zijn vóór 23 september 2018 geldt 23 september 2020 als uiterste datum. Tenslotte moeten apps pas per 23 juni 2021 aan het Besluit voldoen.

Het Besluit verplicht overheidsinstanties echter om reeds bij de ontwikkeling te zorgen voor conformiteit met het Besluit. Uiteraard moet daarbij eveneens rekening worden gehouden met de overige juridische vereisten die aan websites en apps worden gesteld. De betreffende overheidsinstanties zullen dus ondanks bovengenoemde ruime termijnen op tijd de nodige actie moeten ondernemen.