privacy en cookies

versie 9 februari 2022 – Klik hier voor PDF-versie

Dit is de Privacy- en cookieverklaring (“Verklaring”) van Turing Advocaten B.V, tevens handelend onder de naam turing advocaten (hierna “turing”, “wij” of “ons”).

We verklaren onder andere welke persoonsgegevens van welke categorieën personen wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast leggen wij uit van welke cookies wij gebruikmaken en waarom. Wij raden u aan deze Verklaring zorgvuldig te lezen.

Wijzigingen

Deze Verklaring kan door ons worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Verklaring is steeds te vinden op deze website. Het verdient aanbeveling om deze Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Als advocatenkantoor verwerkt turing persoonsgegevens. Het gaat daarbij onder meer om persoonsgegevens van:

sollicitanten of andere personen die zich oriënteren op een baan of stageplaats bij turing (hierna: “Sollicitanten”);

personen die cliënt zijn bij turing of die werkzaam zijn bij onze cliënten (hierna: “Cliënten”);

personen van wie turing producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij onze leveranciers (hierna: “Leveranciers”);

bezoekers van onze website (hierna: “Websitebezoekers”); en

derden, zoals personen die geen cliënt zijn, maar wiens persoonsgegevens wel in de dossiers voorkomen die wij in behandeling hebben (waaronder wederpartijen) en andere advocaten, gerechtsdeurwaarders en/of deskundigen met wie wij samenwerken (hierna: “Derden”).

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Voor welke doeleinden? En op basis van welke wettelijke grondslag?

1. Sollicitanten 

Van Sollicitanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a)      Contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en geslacht;

b)      Gevolgde opleidingen, cursussen en stages;

c)       Gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de eventuele beëindiging daarvan;

d)      Andere gegevens die van belang kunnen zijn voor het vervullen van de functie waarnaar is gesolliciteerd, zoals gegevens die in een CV of sollicitatiebrief worden vermeld, referenties of uitslagen van een competentietest;

e)       Eventueel: bankgegevens (bankrekeningnummer en naam rekeninghouder); en

f)       Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Sollicitanten verwerken:

DoeleindenGrondslag
a)Ter vaststelling van de identiteit van de Sollicitant en het kunnen leggen van contact in verband met de sollicitatieprocedureUitvoering overeenkomst (precontractuele fase)  
b), c) en d)De beoordeling van de geschiktheid van de Sollicitant voor een vacante functie en de interne bedrijfsbeveiligingWettelijke plicht Uitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
e)De vergoeding van eventueel gemaakte reiskostenUitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Toestemming
f)De uitvoering of toepassing van wet- of regelgevingWettelijke plicht Gerechtvaardigd belang

2. Cliënten

Van Cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a)      Contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen), geboortedatum, geslacht, en in voorkomende gevallen een identiteitsbewijs;

b)      Gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil, waaronder gegevens van wederpartijen of derden;

c)       Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, zoals bank- en salarisgegevens; en

d)      Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Cliënten verwerken:

DoeleindenGrondslag
a)Ter vaststelling van de identiteit van de Cliënt, het uitvoeren van cliëntonderzoek en het communiceren ten behoeve van de juridische dienstverlening aan CliëntWettelijke plicht Uitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
b)De juridische dienstverlening en advisering, waaronder het behandelen van geschillen en het voeren van juridische procedures.  Wettelijke plicht Uitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
c)Het doen van betalingen en het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen stellen van derden daarvan), het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole of andersoortige controleWettelijke plicht Uitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
d)De uitvoering of toepassing van wet- of regelgevingWettelijke plicht Gerechtvaardigd belang

3. Leveranciers 

Van Leveranciers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a)      Contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen) en geslacht;

b)      Gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;

c)       Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van uitgaven en het doen van betalingen, zoals bankgegevens; en

d)      Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Leveranciers verwerken:

DoeleindenGrondslag
a)Het onderhouden van contacten en het communiceren ten behoeve van gedane bestellingen en afgenomen dienstenUitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
b)Het doen van bestellingen en het inkopen van diensten, onder andere ten behoeve van onze interne bedrijfsvoeringUitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
c)Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het doen uitoefenen van een accountantscontroleWettelijke plicht Uitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
d)De uitvoering of toepassing van wet- of regelgevingWettelijke plicht Gerechtvaardigd belang

4. Websitebezoekers

Van Websitebezoekers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a)         Gegevens die door middel van het contactformulier op onze website worden verstrekt, zoals een naam, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van het bericht;

b)         Gegevens die door middel van een ander formulier op onze website worden verstrekt in verband met een aanmelding voor een cursus of andere evenement dat door ons wordt georganiseerd, zoals een naam, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van het bericht; en

c)         Gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals gegevens ten behoeve van bezoekersstatistieken.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Websitebezoekers verwerken:

DoeleindenGrondslag
a)Het onderhouden van contacten en het communiceren over een eventueel gestelde vraag of een ander (informatie)verzoek; enUitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang Toestemming
b)Het onderhouden van contacten en het verspreiden van nieuwsbrieven, informatie over een cursus of ander evenement, zoals het tijdstip van aanvang en de locatie; enGerechtvaardigd belang Toestemming
c)De kwaliteit en functionaliteit van de website.Gerechtvaardigd belang

5. Derden 

Van Derden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a) Contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen), geboortedatum, geboorteplaats en geslacht indien en voor zover aan ons bekend gemaakt);

b) Inhoud van (elektronische) berichten afkomstig van of bestemd voor Derden;

c) Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, zoals bankgegevens;

d) Andere gegevens die ons door Cliënten of andere Derden worden verstrekt of die uit openbare bronnen worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Derden verwerken:

DoeleindenGrondslag
a)Het onderhouden van contacten en het communiceren ten behoeve van de juridische dienstverleningUitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
b)Ter uitvoering van de juridische dienstverlening en advisering ten behoeve van onze Cliënten, waaronder het behandelen van geschillen en het voeren van juridische procedures.Wettelijke plicht Uitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
c)Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het doen uitoefenen van een accountantscontroleWettelijke plicht Uitvoering overeenkomst (precontractuele fase) Gerechtvaardigd belang
d)De uitvoering of toepassing van wet- of regelgevingWettelijke plicht Gerechtvaardigd belang

Verwerking op basis van toestemming 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van Sollicitanten kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure binnen ons kantoor; en
 • anderen, met toestemming van de Sollicitant (zoals een referent) of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van Cliënten kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij de behandeling van een zaak;
 • Leveranciers, zoals externe vertaalbureaus;
 • Derden, zoals wederpartijen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen in het kader van onze dienstverlening; en
 • anderen, met toestemming van de Cliënt, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van Leveranciers kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij de bestelling of levering van diensten door de Leverancier; en
 • anderen, met toestemming van de Leverancier, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van Websitebezoekers kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij het onderhouden van contact met Websitebezoekers en het verspreiden van nieuwsbrieven en informatie over onze cursussen of andere evenementen;
 • Leveranciers, bijvoorbeeld de partij die voor de gebruiksstatistieken van onze website bijhoudt; en
 • anderen, met toestemming van de Websitebezoeker, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van Derden kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij de behandeling van een zaak;
 • Cliënten of andere Derden, zoals wederpartijen of andere advocaten, in het kader van onze dienstverlening;
 • Leveranciers, zoals externe vertaalbureaus; en
 • anderen, met toestemming van de Derde, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

In het geval van verstrekking van persoonsgegevens aan een derde partij zullen wij, indien noodzakelijk, een (verwerkers)overeenkomst met deze derde sluiten, die voldoet aan alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Geven wij persoonsgegevens door aan landen buiten de EER?

Soms moeten we persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een vonnis in het buitenland ten uitvoer moet worden gelegd of dat wij diensten afnemen van Leveranciers die buiten de EER gevestigd zijn. Als een dergelijke situatie zich voordoet en uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land dat een lager beschermingsniveau biedt aan uw persoonsgegevens dan de landen binnen de EER, dan zullen er door ons passende waarborgen worden getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zoals het sluiten van een door de Europese Commissie goedgekeurd modelcontract met de ontvanger van de persoonsgegevens.

Welke beveiligingsmaatregelen passen wij toe?

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, onder meer passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals een wettelijke bewaartermijn. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Persoonsgegevens van Sollicitanten worden vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de Sollicitant bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren;
 • Onze financiële administratie wordt zeven jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht;
 • De door ons behandelde dossiers worden twintig jaar bewaard in verband met de wettelijke verjaringstermijn voor beroepsfouten

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage (waaronder een kopie), rectificatie en/of wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken of om ons om overdracht van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verzoeken.

Voor zover we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, zullen we altijd uw recht van bezwaar respecteren. Indien het om verwerking voor andere doeleinden gaat dan zullen we een nieuwe belangenafweging maken waarbij we zullen vaststellen of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belang.

U kunt hiervoor contact opnemen via privacy@turing.law.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij geen of niet volledig gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Hierbij valt te denken aan het beroepsgeheim van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, dan zullen wij dat aan u melden. Wij zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst inhoudelijk reageren op een verzoek.

Welke cookies en website analyse tools gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld. Op de website van turing wordt enkel gebruik gemaakt van onderstaande cookies.

Wij maken gebruik van functionele cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden, zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Om relevante informatie vast te leggen over het gedrag van onze websitebezoekers gebruiken wij Simple Analytics. Deze analyse software geeft ons enkel inzicht in bezoekers van onze website in het algemeen, maar niet over individuele bezoekers specifiek, aangezien het geen bezoekers volgt en evenmin tot een persoon herleidbare informatie opslaat. Ga naar de documentatie om meer te weten te komen over wat Simple Analytics verzamelt (en nog belangrijker wat er niet verzamelt wordt).

Onze sociale media profielen en andere websites van derden

Onze website bevat links naar websites van andere partijen en sociale media knoppen naar onze social media profielen. Turing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites van derden en sociale media aanbieders omgaan met uw (persoons)gegevens. We adviseren u daarom de privacy en cookie policies van deze websites en aanbieders te raadplegen indien u deze pagina’s en onze sociale media profielen wenst te bezoeken.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?

Wij helpen graag verder als u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze Verklaring. U kunt dat doen door te mailen of te bellen naar de hieronder vermeldde contactgegevens. Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of als u in een ander land woont of werkt, bij de privacy toezichthouder van dat betreffende land. Als uw klacht geen betrekking heeft op de verwerking of bescherming van uw persoonsgegevens door ons kantoor, dan verwijzen wij u naar onze kantoorklachtenregeling.

Contactgegevens

Turing Advocaten B.V.

Zuid-Hollandlaan 7

2596 AL The Hague

+31 88 700 7800

privacy@turing.law

Vraag het onze specialisten