Kansspelen op afstand

Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. Denk bijvoorbeeld aan sportweddenschappen.

In tegenstelling tot veel Europese landen, zijn kansspelen op afstand momenteel verboden in Nederland. De Nederlandse regering wil dit echter gaan veranderen. De Tweede Kamer heeft daarom op 7 juli 2016 het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand aangenomen. Hierdoor worden online kansspelen straks onder strikte voorwaarden legaal in Nederland. Het Wetsvoorstel ligt momenteel nog bij de Eerste Kamer.

Inmiddels is ook het Ontwerpbesluit kansspelen op afstand ter internetconsultatie aangeboden. Daarop kan nog tot 6 november 2018 worden gereageerd. In het Ontwerpbesluit wordt het Wetsvoorstel nader uitgewerkt. Hieronder bespreken wij enkele interessante punten uit het Wetsvoorstel en Ontwerpbesluit.

Vergunning

Het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand roept een vergunningstelsel voor online kansspelen in het leven. Als de wet eenmaal van kracht is, kunnen aanbieders een vergunning bij de Kansspelautoriteit aanvragen om via internet kansspelen aan te mogen bieden.

Voordat een vergunning wordt verleend, onderwerpt de Kansspelautoriteit de aanbieder aan een betrouwbaarheidsbeoordeling en wordt onder andere gekeken of het spelsysteem voldoet aan alle relevante technische en operationele eisen, waaronder de wijze waarop de vergunninghouder verbinding maakt met het zogenaamde Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS).

Het CRUKS is een register waarin personen vrijwillig of onvrijwillig kunnen worden ingeschreven en daardoor (tijdelijk) worden uitgesloten van deelname aan vergunde kansspelen op afstand, speelcasino’s en speelautomatenhalen. Hiermee wordt gokverslaving tegengegaan.

Bevorderen en faciliteren

Het Wetsvoorstel geeft de Kansspelautoriteit de bevoegdheid om partijen die kansspelen op afstand bevorderen of faciliteren een bindende aanwijzing te geven om die dienstverlening te staken. Tegelijk met het geven van een aanwijzing kan de Kansspelautoriteit ook andere instrumenten inzetten, zoals het starten van een onderzoek dat kan uitmonden in een boete of een last onder dwangsom. In de praktijk zal aan een aanwijzing echter vaak eerst een informele waarschuwing of mededeling voorafgaan.

Om wat voor partijen gaat het dan?

In december 2017 oordeelde de Raad van State in hoger beroep nog dat het begrip ‘bevorderen’ in de huidige wetgeving niet nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig genoeg was omschreven. Hierdoor viel het leveren van betaaldiensten niet onder het bevorderen van kansspelen en was de Kansspelautoriteit niet bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom aan een betaaldienstverlener.

Op grond van de tekst van het Wetsvoorstel mag de Kansspelautoriteit dat straks echter wel. Volgens de wetgever is het aanbieden van betaal- en telecommunicatiediensten namelijk van essentieel belang voor het kunnen organiseren van illegale kansspelen op afstand. Het Wetsvoorstel voorziet dan ook in een bijzondere regeling waarin is opgenomen dat de kansspelautoriteit deze dienstverleners een bindende aanwijzing kan geven om de betreffende dienstverlening te beëindigen na constatering dat zij een onmisbare schakel in illegaal kansspelaanbod vormen.

Verder worden in de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel naast betaal- en communicatiedienstverleners ook adverteerders op internet en internetserviceproviders (zoals hostingproviders als accessproviders) expliciet aangemerkt als partijen die kansspelen op afstand kunnen bevorderen. Ook tussenpersonen die voor organisatoren van kansspelen op afstand essentiële onderdelen verzorgen van het spelsysteem van de organisator, zoals de spelsoftware, worden vermeld.

Zo kan van internetserviceproviders in bepaalde gevallen worden verwacht dat zij op aanwijzing van de Kansspelautoriteit meewerken aan het ontoegankelijk maken van gegevensverkeer tussen de organisator van illegale kansspelen en de speler in Nederland. En aan betaaldienstverleners kan worden gevraagd om betalingen tussen de speler en de illegale aanbieder te blokkeren.

Reclame en games

In het Ontwerpbesluit kansspelen op afstand is een aantal bepalingen omtrent reclame en games opgenomen. Het is vergunninghouders toegestaan om reclame te maken voor hun diensten, mits deze reclames niet aanzetten tot buitensporige deelname en niet misleidend zijn. Ook mag de reclame zich niet specifiek richten tot kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, jongvolwassenen en probleemspelers. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld niet geadverteerd mag worden met rolmodellen die populair zijn onder minderjarigen en jongeren, zoals sporters of popidolen.

Verder moet een duidelijke scheiding worden aangebracht tussen games en kansspelen. Een vergunninghouder mag geen games aanbieden op de landingspagina van zijn kansspelwebsite en het is niet toegestaan om reclame te maken binnen games of op websites waar games worden aangeboden.