Direct marketing volgens de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna verder genoemd: “AP”) heeft op 4 oktober jl. nadere informatie verstrekt rondom de regels met betrekking tot direct marketing. Op deze wijze beoogd de AP meer duidelijkheid te verschaffen over de eisen welke de AVG stelt aan direct marketing. Niet iedereen is even blij met de door de AP gegeven uitleg. Sommigen vinden de uitleg teleurstellend, verwarrend en onnodig streng. Echter, het betreft wel de uitleg van onze toezichthouder en het is van belang om te weten hoe zij tegen de regels van direct marketing aankijkt. Hierna volgt een korte samenvatting van hetgeen de AP op haar website over direct marketing heeft geschreven.  

Wettelijke grondslag 

Zoals bekend is voor het verzamelen van persoonsgegevens altijd een wettelijke grondslag vereist. Maar deze verzamelde gegevens mogen niet zonder meer gebruikt worden voor direct marketing. Daar gelden weer aparte regels voor. De AP maakt ten eerste een verdeling van de verschillende soorten van direct marketing, zijnde: (i) digitale direct marketing (per e-mail, sms of app), (ii) telemarketing en (iii) reclamepost.

Digitale direct marketing

Digitale direct marketing per e-mail, sms of app mag alleen verzonden worden indien men daarvoor  voorafgaande toestemming heeft verkregen. Dat is de hoofdregel. Er is één uitzondering. Men hoeft geen toestemming te vragen als men bestaande klanten benadert met aanbiedingen voor eigen, soortgelijke producten. Er moet  dan wel sprake zijn van een koopovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst waarin men verplicht is of was om iets te leveren en de klant verplicht is of was om daarvoor te betalen. Iemand is geen bestaande klant als deze zich alleen maar heeft aangemeld voor een  nieuwsbrief, een enquête heeft ingevuld, meegedaan heeft aan een prijsvraag of spel of een gebruikersaccount heeft aangemaakt.

  • Waaraan moet de toestemming voldoen?

De toestemming moet vrij’, ‘specifiek’, ‘geïnformeerd’ en ‘ondubbelzinnig’ zijn gegeven.

Men moet kunnen aantonen dat daadwerkelijk toestemming is gegeven en op basis waarvan deze toestemming is gegeven. Dit is onderdeel van de verantwoordingsplicht van de AVG. Het is dus niet genoeg om alleen de toestemming zelf vast te leggen.

Mensen die toestemming hebben gegeven, moeten die op elk door hun gewenst moment gemakkelijk en gratis kunnen intrekken.

Telemarketing 

Men heeft geen toestemming nodig om mensen te bellen met een reclameaanbod mits de contactgegevens rechtmatig zijn verkregen. Op deze hoofdregel bestaan echter 2 uitzonderingen.

  • Het recht van verzet

De Telecommunicatiewet geeft mensen het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor telemarketing. Hebben zij dat gedaan, dan mogen deze mensen niet telefonisch benaderd worden.

  • Bel-Me-Niet-Register

Indien men iemand met een reclameaanbod wil bellen, dan moet u eerst controleren of diegene staat ingeschreven in het Bel-Me-Niet-Register. Zo ja, dan mag diegene niet gebeld worden.

Hierop is één uitzondering. Staat iemand ingeschreven in het Bel-Me-Niet-Register, maar is diegene een bestaande klant? Dan mag deze persoon toch gebeld worden met een aanbod voor eigen, gelijksoortige producten of diensten.

Tijdens elk telefoongesprek moet men er wel op wijzen dat mensen verzet kunnen aantekenen tegen de telemarketing en zich kunnen inschrijven in het Bel-Me-Niet-Register

Reclamepost

Mag men contactgegevens gebruiken om klanten reclamepost (niet zijnde digitaal!) te sturen? Waarschijnlijk worden de gegevens dan voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Dat mag alleen als de doelen verenigbaar zijn met elkaar. Artikel 6 lid 4 AVG schrijft daarom voor dat men dan eerst een beoordeling moet maken of de doelen verenigbaar zijn.

Om dit te beoordelen heeft de AP een aantal vragen geformuleerd welke volgens haar dan van belang zijn, zoals: Welke verbanden zijn er tussen de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en de direct marketing? Binnen welk kader zijn de persoonsgegevens verzameld? Om wat voor persoonsgegevens gaat het? Enzovoorts.

Op grond van de verantwoordingsplicht van de AVG moet men altijd kunnen aantonen dat de beoordeling is gemaakt.

Daarnaast kan wellicht een beroep worden gedaan op het gerechtvaardigd belang. Voor deze grondslag gelden wel strikte voorwaarden. De AP werkt een aantal vragen uit welke kunnen helpen bij de beoordeling of er wellicht sprake is van een gerechtvaardigd belang. Indien er geen sprake is van een gerechtvaardigd belang, dan is uitdrukkelijke toestemming van de klant nodig.

De AP maakt nog duidelijk dat je wel op moet letten. Van mensen die (nog) geen klant zijn, is altijd toestemming nodig om hun persoonsgegevens te gebruiken voor reclamepost.

Conclusie 

Gezien het bovenstaande valt het inderdaad te betwijfelen of de AP nu echt wel duidelijkheid heeft geschapen. Ondanks dat is het raadzaam om te kijken hoe de toezichthouder tegen direct marketing aankijkt en daar ook rekening mee te houden om later niet voor onnodige verrassingen te komen te staan.