Bescherming van trade secrets: tijd voor actie!

Uiterlijk op 9 juni 2018 moet de EU Richtlijn bedrijfsgeheimen (‘trade secrets’) zijn omgezet o.a. in de Nederlandse wetgeving. Tot het moment van omzetting in de Nederlandse wet zullen we het ook in ons land nog moeten doen met de algemene regels van ons Burgerlijk Wetboek en overtreding van geheimhoudingsafspraken.

Bedrijfsgeheim en handhaving

De Richtlijn introduceert een EU-brede definitie van “bedrijfsgeheim”, dat wil zeggen informatie die geheim is, een commerciële waarde heeft omdat deze geheim is, en is onderworpen aan redelijke maatregelen om het geheim te houden.

De EU Richtlijn bedrijfsgeheimen voorziet in het recht om op te treden tegen de onrechtmatige overname, diefstal, gebruik of openbaarmaking van onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen.

Ook bevat de regeling juridische instrumenten om vertrouwelijke informatie te beschermen tijdens een gerechtelijke procedure.

Vrijstellingen

Het werk van journalisten en openbaarmaking door klokkenluiders (mits zij te goeder trouw handelen om het algemene publiek te beschermen) zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

Ook werpt de Richtlijn geen beperkingen op ten aanzien van het gebruik door werknemers van hun ervaring en vaardigheden die zij eerlijk hebben opgedaan tijdens hun dienstverband.

Schadevergoeding

De nieuwe regeling stelt slachtoffers van diefstal of misbruik van bedrijfsgeheimen in staat hun positie in de rechte te verdedigen en schadevergoeding te eisen.

De Richtlijn stellen minimumeisen, zodat elke lidstaat kan kiezen voor verdergaande bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, het onrechtmatig gebruik of onrechtmatige openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, zolang het de in de richtlijn neergelegde waarborgen maar respecteert.

Praktische consequenties en tips

Het is verstandig om bij het opstellen van contracten alvast rekening te houden met de definities en regels van de Richtlijn. Overigens zullen geheimhoudingsovereenkomsten bepaald niet overbodig worden.

Ook is het goed om uw contracten en uw technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen eens tegen het licht te houden.