Bedrijfsgeheimen in EU beter beschermd

Op 27 mei 2016 zijn de EU-Raad en het Europees Parlement het eens geworden over de EU Richtlijn bedrijfsgeheimen (‘trade secrets’).

Strekking

De Richtlijn introduceert een EU-brede definitie van “bedrijfsgeheim”, dat wil zeggen informatie die geheim is, een commerciële waarde heeft omdat deze geheim is, en is onderworpen aan redelijke maatregelen om het geheim te houden.

De EU Richtlijn bedrijfsgeheimen voorziet in regels voor de bescherming van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van EU-ondernemingen en zorgen voor mogelijkheden om op te treden tegen de onrechtmatige overname, diefstal, gebruik of openbaarmaking van hun bedrijfsgeheimen. De overeengekomen tekst bevat ook regels om vertrouwelijke informatie te beschermen tijdens een gerechtelijke procedure.

Vrijstellingen

Het werk van journalisten en openbaarmaking door klokkenluiders (mits zij te goeder trouw handelen om het algemene publiek te beschermen) zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

Ook werpt de Richtlijn geen beperkingen op ten aanzien van het gebruik door werknemers van hun ervaring en vaardigheden die zij eerlijk hebben opgedaan tijdens hun dienstverband.

Implementatie

Zodra formeel aangenomen, zal de Richtlijn de EU-lidstaten verplichten om te voorzien in wetgeving om slachtoffers van diefstal of misbruik van bedrijfsgeheimen in staat te stellen hun positie in de rechte te verdedigen en schadevergoeding te eisen.

De nieuwe regels stellen minimumeisen, zodat elke lidstaat kan kiezen voor verdergaande bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen indien zij dat wenst te doen, zolang het de in de richtlijn neergelegde waarborgen maar respecteert.

Practische consequenties

Hoewel de richtlijn pas over twee jaar geïmplementeerd hoeft te zijn in nationale regelgeving, is het wel verstandig om bij het opstellen van contracten alvast rekening te houden met de definities en regels van de Richtlijn.

Eens temeer onderstreept deze regeling ook het juridische belang van adequate bescherming van uw bedrijfsgeheimen en geheimhoudingsovereenkomsten.

 

publicatiedatum: donderdag 23 juni 2016