Terugblik Turing Zomerborrel 2022

Op donderdag 25 augustus 2022 was het dan eindelijk zover: de Turing Zomerborrel! Om te proosten op de recente start van ons kantoor en samen de zomer te vieren, kwamen wij vorige week bijeen in het mooie restaurant Pavlov naast de Nieuwe Kerk in Den Haag. Wij waren blij verrast om zowel oude bekenden als nieuwe

Terugblik seminar ‘de zorgplicht van de IT-dienstverlener’

Op donderdag 14 juli 2022 hebben Tom de Wit en Esmée Fonville in Eindhoven een seminar gegeven over de ‘zorgplicht van de IT-leverancier‘. De aanwezigen komen in de praktijk allemaal in aanraking met (grote) IT-projecten, als afnemer, leverancier of adviseur. Het is voor hen van belang om te weten wat van een IT-leverancier mag worden verwacht bij de implementatie, de bouw of

schadevergoeding bij de bestuursrechter op grond van de AVG

Op 1 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) maar liefst vier uitspraken gedaan over verzoeken om schadevergoeding door een bestuursorgaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Uit deze uitspraken blijkt dat de bestuursrechter kan beslissen om iemand schadevergoeding toe te kennen als een bestuursorgaan zijn of haar

Corona-virus en overmacht in IT-contracten

Het Corona-virus (COVID-19) is zonder twijfel een omstandigheid die IT-leveranciers en afnemers niet hebben kunnen beïnvloeden. Maar rechtvaardigt Corona een beroep op ‘overmacht’? Overmacht Wanneer een geslaagd beroep wordt gedaan op overmacht, heeft dat over het algemeen tot gevolg dat: geen nakoming kan worden gevorderd; en geen sprake is van aansprakelijkheid wegens niet-nakoming. In de

De scheidslijn tussen geoorloofde en ongeoorloofde beïnvloeding op het internet

In 2020 wordt bijna 30% van alle aankopen in Nederland online gedaan. Wat betreft uitgaven aan diensten is dit zelfs 80%. In de online omgeving is het voor bedrijven makkelijker om de consument te sturen, bijvoorbeeld door gebruik van algoritmes of door het bijhouden van persoonlijke data van de consument. Om voor zowel de consument

Overheid voor de rechter gedaagd vanwege privacy schendingen door het Systeem Risico Indicatie

Verschillende maatschappelijke organisaties waaronder de stichting Privacy First en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (hierna: ‘de Organisaties’) zijn  een rechtszaak gestart tegen de staat om een einde te maken aan het gebruik van een fraude-opsporingssysteem. Het systeem, genaamd: “Systeem Risico Indicatie” (hierna: ‘SyRi’) zou een te grote inbreuk maken op de privacy van burgers.

AVG-serie: profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Iedereen weet inmiddels wel dat partijen als Facebook en Amazon profielen van hun gebruikers samenstellen. Deze profielen worden onder meer samengesteld op basis van vriendenkringen, ‘likes’ en aangeschafte producten. Op basis van deze profielen kan vervolgens gerichter geadverteerd worden en kunnen suggesties aan gebruikers worden gedaan. Maar mag dit eigenlijk? Wat nou als uw profiel

Kan ik gevoelige informatie delen tijdens subsidieaanvragen?

Bent u huiverig om gevoelige informatie in een subsidieaanvraag te delen? De nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen biedt mogelijk bescherming, maar u moet zelf wel voldoende maatregelen nemen. Wanneer u als ondernemer gebruik maakt van subsidies, zal u vast wel eens bij een subsidieaanvraag gedacht hebben “maar dié informatie wil ik helemaal niet vrijgeven”. Toch vragen veel

AVG serie: burgerservicenummers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Kortgezegd bevat de AVG regels over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door organisaties. Zo mogen persoonsgegevens bijvoorbeeld alleen worden verwerkt als organisaties daarvoor een rechtmatige grondslag hebben. Voor de verwerking van burgerservicenummers geldt bovendien een bijzonder wettelijke regime, omdat deze nationale identificatienummers

Cookiewalls: toegestaan of verboden?

Cookiewalls. U kent ze ongetwijfeld. Voordat u toegang tot een website krijgt, verschijnt er een pop-up of banner in beeld met de vraag of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Meestal zult u uit gemak op akkoord klikken, waarna u toegang tot de website verkrijgt. Als u niet akkoord gaat, krijgt u echter

De e-Privacy Verordening: Uitstel is nog geen afstel?

In het kader van de Digital Single Market Strategy (hierna: ‘DSM-strategy’) van de Europese Commissie is de afgelopen jaren veel Europese wetgeving aangenomen. De DSM-strategy heeft onder meer tot doel één digitale markt te creëren binnen de Europese Unie (hierna: ‘de EU’), de digitale economie te laten groeien, betere toegang te garanderen tot online diensten

No-deal Brexit: wat betekent dat voor de doorgifte van persoonsgegevens?

Op 12 februari 2019 heeft de European Data Protection Board (‘EDPB’) een notitie gepubliceerd over de vraag wat een no-deal Brexit betekent voor de doorgifte van persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk. De EDPB is het orgaan waarin alle privacy toezichthouders van lidstaten uit de Europese Unie verenigd zijn. Hieronder wordt besproken wat de EDPB hier

Nieuwe Europese verplichtingen voor exploitanten van auteursrechtelijke werken

De Europese Unie is bezig met een nieuwe richtlijn getiteld Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (hierna: “Richtlijn”). Deze Richtlijn moet begin 2019 door de lidstaten worden aangenomen. De Richtlijn beoogt onder meer de positie van makers van auteursrechtelijk beschermde werken te versterken ten opzichte van de exploitanten van die werken. Door deze versterkte

Woningcorporaties en zwarte lijsten: het protocol

Eerder hebben wij al een blog geschreven over het gebruik van zwarte lijsten door woningcorporaties. Daarin schreven wij dat het delen van zwarte lijsten slechts is toegestaan wanneer een vergunning is verleend door de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet in een protocol worden omschreven hoe de voorgenomen gegevensverwerking

Direct marketing volgens de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna verder genoemd: “AP”) heeft op 4 oktober jl. nadere informatie verstrekt rondom de regels met betrekking tot direct marketing. Op deze wijze beoogd de AP meer duidelijkheid te verschaffen over de eisen welke de AVG stelt aan direct marketing. Niet iedereen is even blij met de door de AP gegeven uitleg.

Verplichte toegankelijkheid websites en apps van de overheid

Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (hierna: Besluit) in werking getreden. Het Besluit implementeert de Europese richtlijn webtoegankelijkheid overheidsinstanties en wordt op termijn vervangen door de voorgenomen Wet digitale overheid. Het Besluit verplicht bepaalde overheidsinstanties om te zorgen voor betere toegankelijkheid van hun websites en apps voor mensen met een

Privacy & security: is 10.000 de magische grens?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) definitief van toepassing geworden. Dat maakte 2018 een belangrijk jaar voor de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). De AP heeft er door de AVG namelijk nieuwe taken bij gekregen, zoals het geven van voorlichting. Met dit laatste is de AP voortvarend aan de slag gegaan. Zo zijn

Inzagerecht van personeel

Als werkgever bent u zich er wellicht al bewust van dat uw personeel op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) enkele rechten heeft, zoals het recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens. In dit kader is het van belang om te weten dat het inzagerecht een absoluut recht is. Dat betekent dat u